Đại sứ quán Ghi-nê (Guinea) tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam: Địa chỉ: BEIJING, 2 Xi Liu Jie, San Li Tun Beijing 100600 Điện thoại: +86-10-65323649/65325876/65326958/65323527 Fax: +86-10-65324957 Do […]