Xin visa đi các nước Châu Âu và các nước thuộc khối Schengen chưa bao giờ là dễ với công dân Việt Nam. Xin visa đi Châu Âu mất bao […]